פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > תוכנת נכסים גרסת מענק וקצבה

תוכנת נכסים גרסת מענק וקצבה

ייעוד

חישוב פרישה ממקום עבודה ביציאה לגמלאות תוך קבלת מענק פיצויים, מענק תגמולים וקצבה. יש לקבל החלטה על סכום לרצף קצבה ולהזין את מענקי התגמולים והקצבאות שיתקבלו בפועל. בנוסף, מאפשרת פריסת מענקים חייבים ברי פריסה וחישוב מקדמת מס. מחשבת קצבה חייבת, פטורה, סכומי נטו כולל ערך נוכחי נקי לתוחלת החיים. עושה שימוש בממשק פשוט של התיק הפנסיוני הקיים.

תיאור שימוש ושלבי העבודה

 • בשלב הראשון יש להזין את פרטי המקרה כולל פרטי המועמד ומשפחתו, העבר, ההווה והעתיד. במסגרת התיק הפנסיוני הקיים, יש להזין את צבירות הפיצויים אצל אותו מעסיק במסגרת התוכניות הפנסיוניות השונות בתיק הקיים. כמו כן, לסמן מאיזה תוכניות ניתן למשוך כדין תגמולים ומאיזה תוכניות ניתן למשוך קצבה. סכומים, יוזנו בהמשך.
 • עם בחירה באירוע של עזיבת עבודה, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו נבחר המעסיק ממנו מבוצעת עזיבת עבודה.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו מוצגים סך צבירות הפיצויים, מחושב סכום הפיצויים הנדרש לצורך 100% פיצויים, ניתנת אפשרות להזין תשלום פיצויים נוסף מקופות מרכזיות, במזומן, תשלום לשיעורין וכן אפשרות להיעזר במערכת לצורך השלמת חוב וותק פיצויים במגוון אפשרויות. בנוסף, דמי פדיון חופשה והפרשי שכר.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע סכום לרצף קצבה במגוון אפשרויות. הסכום ברצף קצבה משמש כאן אך ורק לנטרול הסכום ברצף קצבה מסכום הפיצויים החייב.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש פירוט של סכום הפיצויים הפטור האפשרי ואת הסכום החייב ויש לקבוע אם לבחור ברצף פיצויים או לא.
  • בחירה ברצף פיצויים, תחשב עודף סכום ברצף פיצויים במידה וקיים, את חישוב סכום המס עליו ותביא לסיום האירוע.
  • אי בחירה ברצף פיצויים תעביר לשלב הבא.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע את תאריכי וסכומי משיכת תגמולים כדין מכל תוכנית בה נקבע שקיימת אפשרות. בנוסף, יש לקבוע את תאריכי וסכומי הקצבה (בהפרדה למזכה ומוכרת) שתימשך מכל תוכנית בה נקבע שקיימת אפשרות. המקור למידע הוא דוח צבירות בתוכנית וחישובי עזר אותם יבצע המשתמש. יחד עם זאת, המערכת תאפשר הזנת ערכים בשדות המשויכים לקצבה מוכרת רק לתוכניות שניתן למשוך מהן קצבה מוכרת.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע את הסכום המבוקש בפועל לפטור על הפיצויים ועל הקצבה המזכה מתוך הסכום הפטור המרבי האפשרי. במסך זה מגוון אפשרויות אשר יסייעו למשתמש במקרים בהם יתרת ההון הפטורה נמוכה מהפטור הכולל הנדרש.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע את סוג הפריסה הנדרשת. ניתן לשלוט ברמת כל סכום חייב (מענקי פיצויים, דמי פדיון חופשה והפרשי שכר) על קיום פריסה, על כיוון הפריסה קדימה ו/או אחורה, על תקופת הפריסה ועל סכום הפריסה. במידה ותיבחר פריסה, תחושב מקדמת מס.
 • לאחר חישוב מענק הפיצויים נטו, חישובי הקצבה נטו, חישוב תזרים המזומנים נטו ממועד החישוב ועד לתום תוחלת החיים, יחושב ערך נוכחי נקי וערך נוכחי של המס. לאחר מכן, מסתיים האירוע.
 • מידע עשיר יוצג במסכי התוצאות השונים.

שימוש באבני בניה בתוכנה

פרטי המועמד ומשפחתו

פרטים בסיסיים

פטורים וזיכויים

+

+

העבר

היסטוריה תעסוקתית

היסטוריית מעסיקים

הכנסות עבר שנתיות

+

+

+

הווה

טבלת תעסוקה ומעסיקים נוכחית

תיק פנסיוני קיים

נכסים פיננסיים

התחייבויות

הכנסות בשנה נוכחית

יעד לקופה לא משלמת לקצבה

+

+ (*)

-

-

+

+

(*) – ממשק פשוט להזנת מענקי פיצויים מעסיק אחרון, סימון אפשרות למשיכה כדין של תגמולים וסימון אפשרות למשיכת קצבה.

עתיד

עתיד תעסוקתי

מועד פרישה סופית

מטרה ודרישות

דרישות תזרימיות

הכנסות וזקיפות

-

+

-

-

+

תוצאות

מוצגים כל המסכים בהם יש נתונים רלוונטיים