פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים > תכנון הוליסטי רב מופעי

תכנון הוליסטי רב מופעי

ייעוד

גרסה זו מאפשרת שליטה מוחלטת על שימוש בכל סכום בתיק הפנסיוני הקיים ובתיק הנכסים הפיננסי הקיים. כמה לממש, מאיזה תוכנית/נכס, מתי ובאיזה אופן.

נועדה לחישוב פרישה מפורט ממקום עבודה ללא / כולל ביציאה לגמלאות תוך הסתמכות על מידע גולמי מלא בתיק הפנסיוני הקיים ותוך שימוש במקורות פיננסים אחרים שעומדים לרשות המועמד. יש לקבלת החלטה על סכום לרצף קצבה, מועד מימושו, שיטת מימושו. כמו כן, יש לקבל החלטה על סכום ומועד מימוש כל סכום בתגמולים הון, בתגמולים קצבה ובפנסיות. בנוסף, מאפשרת פריסת מענקים חייבים ברי פריסה וחישוב מקדמת מס. מחשבת סכומי נטו כולל ערך נוכחי נקי לתוחלת החיים. עושה שימוש בממשק מלא של התיק הפנסיוני הקיים. מעבר לנכסים הפנסיוניים, מאפשר שימוש בנכסים פיננסיים, הגדרת התחייבויות שיש לעמוד בהן והגדרת דרישות לתזרים מזומנים בפרישה. מחשבת סכומי נטו כולל ערך נוכחי נקי לתוחלת החיים ואלה מושווים לדרישות התזרים.

מעבר לרשום לעיל, גרסה זו נועדה לאפשר תחזוקה מלאה של מועמד במהלך תקופת עבודתו תוך עדכון התיק הקיים שלו בזמן מעבר ממעסיק למעסיק בצורה אוטומטית.

עם סיום אירוע מעדכנת על בסיס הפעולות באירוע את כל אבני הבניה בהתאם. לדוגמא, עם סיום אירוע עזיבת עבודה:

 • גורעת את המעסיק ממנו בוצעה עזיבת עבודה מרשימת מעסיקי ההווה ומעבירה אותו לרשימת מעסיקי העבר תוך עדכון פרטים מלאים אודות מענק פטור שהתקבל, בקשות רצף פיצויים ורצף קצבה.
 • מעדכנת את כל התוכניות בתיק הקיים בסכומי רצף קצבה ו/או רצף פיצויים כפי שנקבעו.

תיאור שימוש ושלבי העבודה

 • בשלב הראשון יש להזין את פרטי המקרה כולל פרטי המועמד ומשפחתו, העבר, ההווה והעתיד. במסגרת התיק הפנסיוני הקיים, יש לוודא הזנה נכונה ותקינה של כל תקופות ההפרשה וכל הצבירות המפורטות. על בסיס סכומים אלה המערכת תייצר מרכיבים שונים אותם ניתן למשוך. בנוסף, יש להזין את פרטי הנכסים הפיננסיים ומועד המימוש הצפוי להם, ההתחייבויות והדרישות התזרימיות.
 • עם בחירה באירוע של עזיבת עבודה, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו נבחר המעסיק ממנו מבוצעת עזיבת עבודה.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו מוצגים סך צבירות הפיצויים, מחושב סכום הפיצויים הנדרש לצורך 100% פיצויים, ניתנת אפשרות להזין תשלום פיצויים נוסף מקופות מרכזיות, במזומן, תשלום לשיעורין וכן אפשרות להיעזר במערכת לצורך השלמת חוב וותק פיצויים במגוון אפשרויות. בנוסף, דמי פדיון חופשה והפרשי שכר.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע סכום לרצף קצבה במגוון אפשרויות. מעבר לבחירת הסכום, יש לקבוע את מועד מימוש הסכומים הרצף ואת השיטה. המערכת מאפשרת קביעת חרטה או משיכת קצבה.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש פירוט של סכום הפיצויים הפטור האפשרי ואת הסכום החייב ויש לקבוע אם לבחור ברצף פיצויים או לא.
  • בחירה ברצף פיצויים, תחשב עודף סכום ברצף פיצויים במידה וקיים, את חישוב סכום המס עליו ותביא לסיום האירוע.
  • אי בחירה ברצף פיצויים תעביר לשלב הבא.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע את אופן השימוש בצבירות התגמולים קצבה בתוכניות השונות ובתוכניות פנסיה. בכניסה למסך המערכת מציגה למשתמש מידע רב שיסייע לו לקבלת החלטה. במידע זה ניתן למצוא את הצבירות עד 2000/1997 ומשנת 2000/1997 וכן משנת 2008. כמו כן, את המקור לקצבה המוכרת וסכומה. בעתיד, מתוכננת הרחבה אשר תפטור את המשתמש מהצורך לדעת נתונים רבים אודות התוכניות, כולל מקדמי המרת הון לקצבה ומקדמי היוון. יש לבחור את הסכומים למשיכה חד פעמית, את המועדים שלהם, את הסכומים שיימשכו כקצבה ואת המועדים של המשיכה ואת הקצבאות שיהוונו (כולל קצבאות שמקורן מרצף קצבה למימוש כקצבה וכולל קצבה שמקורה ברצף פיצויים ללא רצף קצבה בתוכנית קצבה).
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע את הסכום המבוקש בפועל לפטור על הפיצויים, על הקצבה המזכה ועל היוון כדין מתוך הסכום הפטור המרבי האפשרי. במסך זה מגוון אפשרויות אשר יסייעו למשתמש במקרים בהם יתרת ההון הפטורה נמוכה מהפטור הכולל הנדרש.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו מציגה בפניו את צבירות התגמולים בהון בתוכניות השונות ובכל תוכנית, תתי סכומים לפי תקופות הפרשה. לגבי כל תת סכום, מסופק מידע אודות המועד בו הסכום בר משיכה כדין. יש לקבוע סכומים למשיכה ומועדם.
 • בשלב הבא, המערכת מובילה את המשתמש למסך בו יש לקבוע את סוג הפריסה הנדרשת. ניתן לשלוט ברמת כל סכום חייב (מענקי פיצויים, דמי פדיון חופשה, הפרשי שכר והיוון קצבה מזכה כדין) על קיום פריסה, על כיוון הפריסה קדימה ו/או אחורה, על תקופת הפריסה ועל סכום הפריסה. במידה ותיבחר פריסה, תחושב מקדמת מס.
 • לאחר חישוב מענק הפיצויים נטו, היוונים נטו, חישובי הקצבה נטו, חישובי סכומי הנטו מהנכסים הפיננסיים, חישוב תזרים המזומנים נטו ממועד החישוב ועד לתום תוחלת החיים, יחושב ערך נוכחי נקי וערך נוכחי של המס. בנוסף, יוצג סיכום ובו הדרישות התזרימיות ביחס לסכומי הנטו בפועל.
 • מידע עשיר יוצג במסכי התוצאות השונים.
 • לאחר מכן, מסתיים האירוע. עם סיום האירוע המערכת מעדכנת על בסיס הפעולות באירוע את כל אבני הבניה בהתאם. לדוגמא, עם סיום אירוע עזיבת עבודה:
  • גורעת את המעסיק ממנו בוצעה עזיבת עבודה מרשימת מעסיקי ההווה ומעבירה אותו לרשימת מעסיקי העבר תוך עדכון פרטים מלאים אודות מענק פטור שהתקבל, בקשות רצף פיצויים ורצף קצבה.
  • מעדכנת את כל התוכניות בתיק הקיים בסכומי רצף קצבה ו/או רצף פיצויים כפי שנקבעו.

שימוש באבני בניה בתוכנה

פרטי המועמד ומשפחתו

פרטים בסיסיים

פטורים וזיכויים

+

+

העבר

היסטוריה תעסוקתית

היסטוריית מעסיקים

הכנסות עבר שנתיות

+

+

+

הווה

טבלת תעסוקה ומעסיקים נוכחית

תיק פנסיוני קיים

נכסים פיננסיים

התחייבויות

הכנסות בשנה נוכחית

יעד לקופה לא משלמת לקצבה

+

+ (*)

+

+

+

+

(*) – ממשק מלא המכיל את כל המידע הגולמי לכל תקופת הפרשה לכל תוכנית.

עתיד

עתיד תעסוקתי

מועד פרישה סופית

מטרה ודרישות

דרישות תזרימיות

הכנסות וזקיפות

-

+

-

+

+

תוצאות

מוצגים כל המסכים בהם יש נתונים רלוונטיים