פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > מוצרים > אבני הבניה של תוכנת נכסים – תוצאות

אבני הבניה של תוכנת נכסים – תוצאות

  • מידע עזר
   • מידע עזר אודות חישובי המס.
    • הכנסות וזקיפות.
     • הכנסות עבר. הצגת פירוט הכנסות עבר בשנים הרלוונטיות לפריסה אחורה.
     • הכנסות בשנה נוכחית. הצגת פירוט הכנסות בשנה נוכחית כמידע עזר לחישוב המס בשנה זו.
     • הכנסות חודשיות עתידיות. הצגת פירוט הכנסות עתידיות בפועל.
     • זקיפות חודשיות עתידיות. הצגת פירוט זקיפות עתידיות בפועל.
    • מקורות פנסיוניים.
     • פיצויים. פירוט כל מקורות הפיצויים לפי התאריכים בהם ישולמו פיצויים כולל מענקים עתידיים לשיעורין וכולל הפחתת סכום ברצף קצבה תוך פירוט הסכום החייב והפטור בכל מועד. בנוסף, הסבר אודות שיטת חישוב המס על החלק החייב.
     • קצבה שוטפת 9א. פירוט כל מקורות הקצבה 9א (כולל מרצף קצבה למימוש כקצבה וכולל קצבה שמקורה ברצף פיצויים ללא רצף קצבה בתוכנית קצבה) לפי התאריכים בהם תשולמנה בחלוקה לקצבה מזכה ומוכרת תוך פירוט הסכום החייב והפטור בכל מועד. כמו כן, הצגת פרטי שיעורי היוון ואחרים מתוך הקצבה. בנוסף, הסבר אודות שיטת חישוב המס על החלק החייב.
     • היוון קצבה 9א כדין. פירוט כל סכומי היוון כדין לפי תאריכים תוך פירוט הסכום החייב והפטור בכל מועד. בנוסף, הסבר אודות שיטת חישוב המס על החלק החייב.
     • משיכות/היוונים שלא כדין. פירוט כל סכומי משיכות/היוון שלא כדין לפי תאריכים.
     • משיכות כדין. פירוט כל המשיכות כדין לפי תאריכים.
     • חרטה מרצף קצבה. פירוט כל סכומי החרטה לפי תאריכים תוך פירוט הסכום החייב והפטור בכל מועד. בנוסף, הסבר אודות שיטת חישוב המס על החלק החייב.
     • נוספים. פדיון חופשה, הפרשי שכר והפרשי קצבה (הפרשי קצבה לא פעילים בשלב זה). בנוסף, הסבר אודות שיטת חישוב המס על החלק החייב.
    • מימוש מקורות פיננסיים.
     • פיקדונות. פירוט כל הפיקדונות לפי התאריכים בהם ימומשו תוך פירוט הסכום החייב והפטור בכל מועד. בנוסף, הסבר אודות שיטת חישוב המס על החלק החייב.
     • תוכניות חיסכון. פירוט כל תוכניות החיסכון לפי התאריכים בהם ימומשו תוך פירוט הסכום החייב והפטור בכל מועד. בנוסף, הסבר אודות שיטת חישוב המס על החלק החייב.
     • נדלן. פירוט כל נכסי הנדל"ן לפי התאריכים בהם ימומשו (מכירה ו/או שכ"ד) תוך פירוט הסכום החייב והפטור בכל מועד. בנוסף, הסבר אודות שיטת חישוב המס על החלק החייב.
     • ניירות ערך. פירוט כל תיק ניירות ערך לפי התאריכים בהם ימומשו תוך פירוט הסכום החייב והפטור בכל מועד. בנוסף, הסבר אודות שיטת חישוב המס על החלק החייב.
   • מידע עזר אודות התחייבויות ודרישות.
    • התחייבויות. תיאור כל התחייבות (חד פעמית וחודשית) והצגת ריכוז התחייבויות בפועל בחלוקה שנתית.
    • דרישות לתזרים. תיאור כל דרישה(חד פעמית וחודשית) והצגת ריכוז דרישות בפועל בחלוקה שנתית.
  • פריסות. הצגת כל הסכומים ברי פריסה תוך אפשרות פריסה פרטנית של סכום חייב מכל אחד ואחד קדימה ו/או אחורה למספר שנים רצוי. לחילופין, אפשרות פריסה מרוכזת של סכום רצוי קדימה ו/או אחורה למספר שנים רצוי. לאחר החלטה וחישוב תוצג מקדמת המס הנדרשת בכל נקודת זמן שבה בוצעה פריסה.
  • תוצאות.
   • תזרים. הצגת תזרים המזומנים הצפוי ממועד החישוב ועד לתום תוחלת החיים ברמות פירוט משתנות באופן שכל צופה יראה את מה שמעוניין לראות בצורה המובנת ביותר. בטבלה ניתן לראות למעלה משלושים סוגי הכנסות חייבות, כאשר לכל הכנסה מוצג הסכום, הסכום מס, החלק הפטור, החלק החייב, המס המחושב, המס בפועל והסכום נטו.
   • תוצאות סופיות. הצגת התזרים נטו ביחס לדרישות התזרימיות.
   • ירושה ושארים. לא מחושב בשלב זה.