פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ > הצעת מחיר 20190101

הצעת מחיר 20190101

הצעת מחיר זו תקפה על בסיס תנאי הרישיון המפורטים בהמשך עמוד זה ועל בסיס מפרט לפי רמות ממשק כמפורט להלן:

הגדרות לעניין הצעת מחיר זו

 • חברה – מערכות מתקדמות בלייף פלנינג בע"מ.
 • מכירת/רכישת/חכירת/שכירת תוכנה משמעה במסמך זה מכירת/רכישת/חכירת/שכירת זכות השימוש בתוכנה בלבד.
 • לקוח -  הנמען להצעה זו בלבד. רכישת תוכנות עבור לקוח היא רכישה בה משתמשים עובדים ישירים בלבד במסגרת ציוד הלקוח ובמתקניו.
 • רכישה – רכישת זכויות שימוש בתשלום חודשי.
 • הבהרה – לא ירכוש לקוח תוכנה עבורו ויעביר ו/או ישאיל ו/או ימכור אותה לגורם אחר ללא אישור מפורש בכתב מהחברה.

דרישות חומרה ותוכנה

 • חלונות XP ומעלה. והיה ויהיה על הרוכש להתאים את תצורת המערכת ו/או ארגון הזיכרון בה באופן שונה, או כל התאמה אחרת, בין במועד הרכישה ובין לאחריה, תבוצע התאמה זו על חשבון הרוכש.
 • התוכנה מוגנת על ידי מנגנון מקומי ו/או מקוון ו/או פלג הגנה של חברת אלאדין המתחבר ליציאת USB. לא ניתן להפעילה ללא מנגנון ההגנה פלג הגנה זה.
 • הפעלת התוכנה מחייבת קשר אינטרנט.
 • החברה איננה מתחייבת להתאים את התוכנה למערכות הפעלה נוספות ו/או לחידושים טכנולוגיים וכיוצא בזה. במידה ותחליט להתאים את התוכנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע זאת בתשלום נוסף.

מחירים ותנאי תשלום

מחיר התוכנה (רישיון שימוש אחד בתוכנה) בכמות של יחידה אחת הוא כמפורט להלן:

רמת הממשק

דמי שימוש חודשיים לגרסה מלאה

דמי שימוש חודשיים לגרסת Back Office  עבור עוזר מקצועי

מענק פרישה מורכב

272

189

מענק וקצבה

565

189

מענק וקצבה והיוון

630

189

תכנון הוליסטי בסיסי

970

254

תכנון פרישה מלא

970

254

תכנון פרישה רב מופעי

1,144

254

תכנון הוליסטי רב מופעי

1,506

362

מערכת מומחה

גרסה בשלבי פיתוח

גרסה בשלבי פיתוח

 • תנאי מקדמי לשימוש בתוכנה הוא קורס מלא על כל שלביו. הקורס בתשלום. לפרטים ומחירים של קורסים נלווים ראה.
 • השימוש בתוכנה נעשה על בסיס שנתי ודמי השימוש ישולמו באופן שנתי ומראש. לצרכי נוחות בלבד, הטבלה לעיל מוצגת במונחים חודשיים. החברה רשאית לאשר תנאי תשלום אחרים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האישור יהיה לשנה אחת בלבד. במידה ויאושרו תשלומים, אלה יועברו לחברה מראש. לדוגמא, אם אושר תשלום בפועל אחת לרבעון. במועד תחילת ההתקשרות יועברו 4 צ'קים עבור 4 תשלומים רבעוניים. הראשון מזומן והיתרה דחויים לתאריכים הרבעוניים המתאימים.
 • והיה ולקוח חדש יחליט להפסיק את השימוש בתוכנה לאחר 6 חודשי תשלום מתום הקורס הראשוני לשימוש בתוכנה, יוחזרו לו הצ'קים המעותדים ליתרת השנה בכפוף לרשום מטה:
  • ישלים תשלום מלא עבור הקורס הראשוני לפי מחירון החברה במועד הבקשה בניכוי הסכום ששולם עבור הקורס עד כה.
  • שילם את מלוא התשלום עבור שימוש בתוכנה לששת החודשים הראשונים.
  • בקשת הפסקת שימוש במהלך שנת שימוש תתאפשר רק פעם אחת ורק במהלך שנת השימוש הראשונה.
 • תהליך הייעוץ מחולק בד"כ לשלב איסוף החומר והכנתו לייעוץ והייעוץ עצמו. לעתים, איסוף החומר נעשה על ידי עוזר מקצועי. עבורו נועדה גרסת Back Office. באמצעותה יזין את כל החומר שנאסף, יוודא שכל החומר הנדרש קיים והוזן כהלכה, יבצע את כל החישובים המקדימים ויכין את הדרוש לביצוע הייעוץ עצמו.
 • גרסת Back Office עבור עוזר מקצועי זהה במדויק לגרסה המלאה, למעט יכולת חישוב ייעוצית.
 • גרסת Back Office עבור עוזר מקצועי ניתנת לרכישה רק בנוסף לרכישת גרסה מלאה.
 • גרסת Back Office איננה באה בחשבון לעניין תמחור הרכישה בכמויות.

תמחור הרכישה בכמויות הנו דיפרנציאלי. להלן הנחה שולית ב- % לכמויות לרכישה:

כמות

1

2-5

6-10

11-30

מעל 30

הנחה

0

5

20

30

40

לדוגמא, רכישת שימוש ב-6 תוכנות, תקנה הנחה של 5% ל- 4 יחידות ו- 20% ליחידה הששית.

 • המע"מ כולו יהיה בתשלום הראשון.
 • התשלומים צמודי מדד. במקרים מיוחדים החברה תאפשר תשלומים לא צמודים. לעניין זה, מדד שלילי יחשב כמדד אפס.
 • טבלת התשלומים לא תחול על מבצעים.
 • במידה ותבוצע רכישה של מספר מוצרים במחיר שונה, ההנחה תחול על המוצר הזול.
 • לחברה זכות לשנות את הסכומים לאחר שנה ממועד ההתקשרות.

 • לחברה זכות להתקשר במחירים ו/או תנאים שונים מאלה הרשומים לפי שיקול דעתה.

 • לחברה זכות לשנות מחירים אלה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

תחילת התקשרות בתאריך שונה מאשר תחילת השנה
והיה ותחילת ההתקשרות תהיה במועד שונה מאשר תחילת השנה, התשלומים יהיה כדלקמן.
• במועד ההתקשרות יינתנו צ'קים למפרע לשנה הראשונה. הצ'קים שיפרעו יהיו אלה עבור שימוש עד 31/12 אותה שנה.
• ב- 1/1 של השנה הבאה יינתנו צ'קים למפרע לשנה זו.
לדוגמא, ההתקשרות החלה ב- 1/8/2016.
• יינתנו צ'קים למפרע עד 31/7/2017 אך יפרעו רק עבור התקופה עד 31/12/2016.
• ב- 1/1/2017 יינתנו צ'קים למפרע עד 31/12/2017 לפי דמי השימוש המקוריים.
לקוח אשר לא יעביר את יתרת התשלום לשנה הקלנדרית השלמה הבאה ויבקש להמשיך את ההתקשרות באמצעה של השנה הבאה, ישלם לפי דמי השימוש אשר יהיו נהוגים באותו מועד ולא לפי דמי השימוש המקוריים.

התקשרות בתנאים מועדפים שמקורם בהסכם מול צד ג'
והיה וההתקשרות תהיה בתנאים מועדפים שמקורם בהסכם עם צד ג', יחולו התנאים המועדפים כל עוד ההסכם עם צד ג' בתוקף. והיה וההסכם יתבטל ו/או תנאיו ישתנו, רשאית החברה לקבוע את המחיר ממועד הביטול/שינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי, כולל במהלך שנה ליתרת השנה.

שינוי ברמת ממשק

 • שנמוך (ירידה לגרסה חלשה יותר)
 1. והיה ויחליט הלקוח לשנמך את רמת הממשק בה ברצונו לעשות שימוש, התשלום יישאר ללא שינוי עד לסיום השנה השוטפת המשולמת.
 2. החל מהשנה הבאה, החברה רשאית להפחית את התשלום לפי רמת הממשק החדשה בה בחר להשתמש ולקבוע אותו כפי שהיה במועד שבו רכש לראשונה את התוכנה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדית.
 • שדרוג (עליה לגרסה חזקה יותר)
 1. והיה ויחליט הלקוח לשדרג את רמת הממשק בה עושה שימוש, התשלום יקבע לפי המחיר העדכני אשר יהיה במועד בקשת השדרוג.
 2. למען הסר ספק, נוהל זה יחול גם עם הלקוח ביצע שדרוג לרמה כלשהי לאחר ששנמך בעבר את רמת הממשק.

 שינוי כמויות רכישה

 • למען הסר ספק, והיה ויקבע מחיר על פי הכמות המוזמנת, יהיה מחיר זה תקף אך ורק אם תתבצע רכישה בפועל של הכמות המוזמנת. והיה ובפועל תבוצע רכישה כוללת בכמות קטנה מהכמות שעל פיה נקבע המחיר, יערך חשבון חדש על פי הכמות בפועל והמזמין ישלם את ההפרש ללא קשר לסיבת ההקטנה בכמות הרכישה ו/או מועדה.
 • רכישות נוספות תתבצענה לפי המחירים והתנאים אשר יהיו במועד הרכישות הנוספות. להגדלה בסך המשתמשים אשר כתוצאה ממנה תשתנה קטגוריית הכמות תהיה השפעה רק לגבי תשלומים שמקורם ממועד זה ואילך.

 נהלים למקרים חריגים

 • ניתן לקבלם במשרדי החברה.

 מחירים ומסים

 • המחירים הרשומים במסמך זה הינם בש"ח.
 • לכל מחיר הרשום במסמך זה יתווסף מע"מ ו/או כל מס אחר שיהיה בתוקף ביום הפקת חשבונית המס כאמור.

 תנאי רכישה

 • לאחר שיחליט הלקוח על הכמות הכוללת לרכישה, יקבע מחיר ליחידה על פי כמות כוללת זו.
 • מכירת כל יחידת תוכנה היא אישית, מקוטלגת ואיננה ניתנת להעברה, להשאלה, למכירה, להעתקה או לשכפול וכפופה להסכם הרכישה המפורט להלן.
 • הואיל והתוכנה אינה פשוטה להפעלה על ידי מי שלא עבר הדרכה מתאימה, ועל מנת למנוע תקלות עקב שימוש בלתי מיומן בתוכנה, תנאי מקדמי לכל רכישה הוא השתתפות בקורס מתאים ועמידה ביעדי הקורס, כפי שהוגדרו על ידי החברה. הקורס ניתן בתשלום נוסף מעבר לעלות הרכישה במידה ומבוצעת. במידה ותחליט החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא הושגה הרמה המקצועית הנדרשת לתפעול התוכנה, וזאת לפי היעדים שהוגדרו לקורס, החברה רשאית שלא למכור זכויות שימוש במערכת. במקרה זה, לא יוחזרו סכומים ששולמו עבור קורס. המשתתף בקורס מודע לזה שההחלטה בדבר סיום הקורס בהצלחה או לא, היא החלטה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולא תהיה לו כל טענה או תביעה בגין כך.

 מהות השירות

 • השירות יעשה באופן מרוכז באמצעות נציג הלקוח. ההנחה הניתנת לרכישת כמות לוקחת בחשבון שירות מרוכז.
 • השירות יכלול מתן מענה לבעיות תפעוליות בשעות העבודה המקובלות (להוציא חגים, חופשות וכיוצא בזה), טיפול בעדכוני תקרות וכד', טיפול בבאגים בין אם נתגלו על ידי מפעילי הלקוח או אחרים. עם תיקון בעיה או קבוצת בעיות שהתגלו, תועבר גרסה מעודכנת.
 • העדכונים יבוצעו באמצעות מנגנון עדכון התוכנה הקיים באתר החברה.
 • עדכונים ימסרו בסמוך עד כמה שניתן למועדי האירועים בעקבותיהם בוצע העדכון.

 הבהרה לנושא שירות

 • הרכישה והשירות אינם כוללים הוספת חישובי תוכניות ביטוח, פנסיה וגמל חדשות ו/או הוספת מאפיינים ותכונות לתוכניות קיימות ללא תשלום.
 • הרכישה והשירות אינם כוללים עדכוני תוכנה שמקורם בשינויי חקיקה ותקנות.
 • הרכישה והשירות אינם כוללים שדרוגים ו/או תוספות שהחברה תחליט לגבות עבורם תשלום נוסף.
 • במקרים כאלה, לחברה זכות לגבות תשלום נוסף לפי העניין.

 תקפות ההצעה ומועד אספקה

 • הצעת מחיר זו על כל מרכיביה תקפה למועד הופעתה. אספקה תוך 30 יום ממועד קבלת תשלום ראשון.
 • הצעה זו מבטלת הצעות קודמות במידה והיו.

 הערה:

 • החברה רשאית לשנות את המפרט ואת מחיר התוכנה וכל פרט אחר הקשור אליה בכל עת וללא הודעה מראש.
 • הצעה זו כפופה להסכם הרכישה.
 • הנסחים המחייבים הם אלה הנמצאים בחברה.

שימוש חינמי

שימוש חינמי נועד לצרכי התרשמות בלבד.

אין לעשות בו שימוש למטרות ייעוץ ואין החברה אחראית בשום צורה לנזקים שיגרמו למשתמש בגרסה החינמית ו/או לצד ג' כתוצא משימוש בה.

 

תנאי רשיון לשימוש בתוכנה 20190101

הנוסח המחייב הוא זה הנמצא במשרדי החברה וניתן לקבלו בכל עת.

יש לקרוא את תנאי רשיון השימוש בטרם תחילת השימוש.

בכך שאתה מתקין, התקנת או שאתה משתמש בתוכנה, הרי שאתה מסכים לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תתקין את התוכנה או אל תשתמש בה.

במידה ואתה מתקין את התוכנה עבור חברה, שותפות או עבור המעסיק שלך הרי שאתה מצהיר שאתה מורשה לקבל עלייך את התנאים בשמם.

אנו ממליצים לגבות את המחשב לפני התקנת התוכנה.

1.   הגדרות 

בתנאים אלה: 

1.1          "החברה" - פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ.

1.2          "הלקוח" – האדם או התאגיד אשר רכש את רשיון השימוש בתוכנה ואשר שמו נקוב בחשבונית המס שהונפקה על ידי החברה בגין דמי הרשיון.

1.3          "התוכנה" - חבילת תוכנה יישומית פיננסית פנסיונית הידועה בשם "נכסים" המשמשת לייעוץ בנושא חישובים פיננסיים ופנסיוניים בקשר עם תכניות פיננסיות פנסיוניות, כמתואר באתר האינטרנט של החברה וכל חלק הימנה, לרבות כל שינוי ו/או התאמה ו/או תוספת שיבוצעו בה על-ידי החברה, בצירוף תיעוד נילווה המסופק על ידי החברה ללקוחותיה. פלג ההגנה המסופק עם התוכנה לתוכנה המוגנת בפלג הגנה נחשב חלק בלתי נפרד ומהותי מהתוכנה.

1.4          "הצעת המחיר" – הצעת המחיר של החברה כמופיעה באתר האינטרנט של החברה, או שפורסמה על ידי החברה, אשר על בסיסה הזמין הלקוח את רשיון השימוש ושירותי התחזוקה.

2.   רשיון השימוש בתוכנה          

2.1          החברה מעניקה בזה ללקוח, כנגד תשלום מלוא התמורה ובכפוף לקיום מלוא תנאי רשיון אלה, רשיון שימוש בתוכנה, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה ומוגבל בתנאי רשיון אלה.

2.2          הרשיון הניתן בזה ללקוח מאפשר ללקוח להשתמש בתוכנה לשימושו האישי של הלקוח במסגרת מגבלות הרשיון המפורטות בסעיף ‏3 להלן ובהצעת המחיר.

2.3          הלקוח לא יהיה רשאי: (א) להעביר לאחרים את רשיון השימוש בתוכנה ו/או להסב את רשיון השימוש ו/או להמחותו; (ב) להעביר את התוכנה לאחרים; (ג) להעתיק או לשכפל את התוכנה; (ד) לתת רשיון משנה לשימוש בתוכנה ו/או להעבירה בצורה אחרת כלשהי; (ה) לחשוף את התוכנה לצד ג' כלשהו; (ו) להשתמש בתוכנה כלשכת שירות, במתכונת ASP או Hosting או בכל מתוכנת דומה; (ז) להשתמש בתוכנה כאמצעי או כעזר להדרכות לסוגיה ולהציג את השימוש בה, את מסכיה ואת תהליכיה באמצעות מדיות שונות לרבות אינטרנט, יוטיוב ואחרים; והכל – בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאיה.

2.4          הלקוח לא יאפשר ביודעין בשום מקרה לאדם או לגוף כלשהו המתחרה בעסקיה של החברה גישה לתוכנה.

2.5          כל עדכוני התוכנה, בין אם הם מכונים עדכונים, מהדורות חדשות, גרסאות חדשות, שינויים או תיקונים, ככל שיהיו כאלה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, יהיו כפופים לתנאי רשיון אלה.

2.6          הלקוח לא יבצע בתוכנה הידור חוזר (decompiling) ו/או הרכבה הפוכה (reverse assemble), ו/או ניתוח או בדיקות אחרות של התוכנה לשם ביצוע הנדסה מהופכת (reverse engineering).

2.7          הלקוח לא ישתמש בנתונים המשמשים את התוכנה כקלט ו/או כפלט אלא בהפעלה ישירה של התוכנה.

2.8          הלקוח לא ישתמש בנתונים המשמשים את התוכנה כקלט ו/או כפלט לצורך יצוא למערכת תוכנה אחרת או למערכת מסמכים אחרת או בדרך של יבוא ממערכת תוכנה או מערכת מסמכים אחרת.

2.9          הלקוח לא יפעיל את התוכנה כחלק ממערכת אחרת.

2.10       המוצר נמכר כשהוא שלם. הלקוח יעשה בתוכנה שימוש אך ורק על בסיס כל מרכיביה ולא יעשה שימוש בחלקים ממנה.

2.11       הלקוח לא יסיר, ימחק, או ישנה בתוכנה ו/או בכל העותקים שלה ו/או בתיעוד את הודעת החברה על היותה בעלת זכויות היוצרים בתוכנה – אם נכללה הודעה כאמור.

2.12       הלקוח לא יוריד כותרות זיהוי בהן מופיע שם החברה ו/או התוכנה ממסכים, פלטים ו/או גרפים.

3.   מגבלות הרשיון 

3.1          הרשיון המוענק בזה ללקוח מאפשר ללקוח להשתמש בתוכנה לשימוש עצמי על-ידי הלקוח בלבד במגבלות המפורטות בתנאי הרשיון וכמשתקף בחשבונית שהונפקה על ידי החברה בגין רישיון השימוש.

3.2          הרשיון הינו לשימוש על גבי מחשב יחיד בלבד, בהתאם למספר הרשיונות שנרכשו כמפורט בחשבונית החברה. אין לעשות שימוש ציבורי או אינטרנטי בתוכנה.

3.3          רכישת זכויות שימוש בתוכנה המוגנת בפלג הגנה.

3.3.1          שימוש בתוכנה מחייב שימוש בפלג הגנה, אשר ניתן בהשאלה בעת הרכישה. התוכנה ניתנת להתקנה חופשית על ידי הלקוח בכל מחשב השייך ללקוח כנדרש באופן סביר על מנת לממש את רשיון השימוש על פי המפורט בתנאי רשיון אלה. יחד עם זאת, השימוש בעת ובעונה אחת יתאפשר רק למשתמש רשום ורק במחשב אליו מחובר פלג הגנה וללא חריגה ממספר הרשיונות שנרכשו כמפורט בחשבונית החברה. קיימת אחריות לתקינות פלג ההגנה למשך שנה ממועד הרכישה. במקרה של תקלה בפלג ההגנה, שאינה נובעת משימוש בניגוד להוראות, שימוש בלתי סביר ו/או משינויים שהלקוח ניסה לבצע בפלג ההגנה, הלקוח יהא זכאי, בשנה הראשונה ממועד הרכישה, לקבלת פלג חליפי ללא תשלום, וזאת לאחר שימציא את הפלג המקולקל לבדיקה בחברה. במקרה של תקלה שנובעת משימוש בניגוד להוראות, שימוש בלתי סביר, שינויים שהלקוח ניסה לבצע בפלג ההגנה ו/או לאחר תקופה של שנה ממועד הרכישה, הלקוח ישא בעלויות פלג הגנה חדש וההוצאות הנלוות לקידוד פלג ההגנה, על פי מחירוני החברה שבתוקף באותה עת.

3.4          אובדן פלג הגנה לתוכנה המוגנת בפלג הגנה.

3.4.1          במקרה אובדן/גניבת פלג ההגנה, הלקוח יהא זכאי לקבלת פלג הגנה חליפי לאחר שימלא הצהרה בנוסח שיידרש על ידי החברה וימציא  אישור ממשטרת ישראל בדבר דיווח  על אובדן/גניבה. כמו כן, הלקוח ישא בעלויות פלג הגנה חדש וההוצאות הנלוות לקידוד פלג הגנה חדש ונטרול פלג ההגנה הקודם בתוכנה, על פי מחירוני החברה אשר בתוקף באותה עת. במקרה של אובדן נוסף, הלקוח ישא בעלות רכישה מלאה.

3.5          ביקורת. הלקוח מאשר ונותן הסכמתו לכך כי במהלך תקופת ההתקשרות ולמשך שלוש שנים לאחר מכן, תהא החברה רשאית לבצע, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, מעת לעת באופן סביר ועל חשבונה, ביקורת ובחינה באתרי הלקוח במטרה לוודא עמידה של הלקוח בהתחייבותיו על פי תנאי רשיון אלה ו/או לאמת דיווחים ונתונים שנמסרו לה על ידי הלקוח בקשר עם הסכם זה. למימוש האמור, יאפשר הלקוח לחברה גישה אל אתרי הלקוח ומסמכיו וכן ישתף עימה פעולה וימסור לה כל מידע, נתון, תשובות לשאלות וכיו"ב על מנת לאפשר לה לבצע את הביקורת באופן יעיל ומהיר. כל סטיה שתתגלה תדווח ללקוח ותתוקן על ידו לאלתר, על חשבונו של הלקוח. במקרה שהביקורת תגלה סטיה ששוויה הכלכלי מעל 25% מהעלות בפועל של רישיון שימוש אחד שבידי הלקוח  (לפי היקר מבין הרישיונות במקרה והלקוח רכש מספר רישיונות) ישא הלקוח גם בעלויות הביקורת.

4.   בעלות; קניין רוחני

4.1          הבעלות בתוכנה וכל הזכויות בה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור – זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וכל זכות קניין רוחני אחרת, בין רשומה ובין שאינה רשומה, ישארו בכל עת רכושה של החברה או כל מי מטעמה, ולא יהיו ללקוח שום זכות, בעלות או עניין בתוכנה, מלבד רשיון השימוש בהתאם לתנאים המפורטים ברשיון זה.

4.2          מובהר למען הסר כל ספק כי כל שיפור, התאמה, תוספת ו/או שינוי של התוכנה, בין אם יבוצעו לבקשת הלקוח ו/או על פי הצעותיו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, יהיו אוטומטית קניינה הבלעדי של החברה וללקוח לא תהיה כל זכות בהם.

4.3          "התוכנה" לצורך סעיף ‏4 זה וסעיף ‏6 להלן בלבד, משמע התוכנה כהגדרתה בסעיף ‏1.3 לעיל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור – עדכונים ומהדורות חדשות, תוכניות בשפת מכונה ובשפת מקור (object and source code), נתונים טכניים, וכל חלק מהתוכנה.

5.  שיפוי בגין הפרת זכויות קניין רוחני   

5.1          החברה תגן על הלקוח, על חשבונה, מפני כל תביעה שתוגש נגד הלקוח שעילתה הפרת זכויות יוצרים או פטנט רשום בישראל של צד ג' כלשהו על-ידי התוכנה, ותשלם את כל הפיצויים וההוצאות לרבות שכ"ט עו"ד שיפסקו, אם יפסקו, בפסק דין חלוט של בית משפט מוסמך, ובלבד שהלקוח יודיע לחברה על התביעה בצירוף כל הפרטים הרלבנטיים מיד עם היוודע לו עליה, ימסור לחברה את השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה מפני התביעה ואת הסמכות הבלעדית להגיע להסדר פשרה במסגרתה, וכן ימסור לחברה כל מידע וסיוע שידרשו כדי להתגונן מפני התביעה. הלקוח לא יגיע לכל הסדר פשרה בתביעה ולא יודה בכל עובדה או פרט הקשורים לתביעה, ללא אישור החברה מראש ובכתב.

5.2          השיפוי האמור בסעיף ‏5.1 לעיל לא יחול במקרה שנעשו בתוכנה שינויים ו/או התאמות ו/או תיקונים ו/או תוספות ו/או עדכונים ("שינויים") על ידי הלקוח ו/או באישורו ו/או בשליטתו, שלא באמצעות החברה או ללא אישורה המוקדם בכתב, או ביחס לטענת הפרה שנובעת מכל מרכיב שסופק על-ידי הלקוח ושולב בתוכנה או הפרה שנובעת מתכנון או מפרט, שניתן על ידי הלקוח או מי מטעמו. כמו כן, סופקה ללקוח גרסה עדכנית של התוכנה אשר הלקוח בחר שלא להתקין, ואשר אילו הותקנה היתה נמנעת טענת ההפרה או שהיה בכך כדי להסיר את ההפרה, לא תחול חובת השיפוי שבסעיף ‏5.1 לעיל.

5.3          במקרה של תביעה שעילתה הפרת פטנט או זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו על-ידי התוכנה, אשר במסגרתה ניתן צו מניעה, זמני או קבוע, המונע מן הלקוח את השימוש בתוכנה על-פי תנאי רשיון אלה, תדאג החברה, על חשבונה, להשיג עבור הלקוח זכות להמשיך את השימוש בתוכנה על-פי רשיון זה או תחליף או תשנה את התוכנה כך שלא יהא בה עוד כדי להוות הפרה של פטנט או זכויות יוצרים. במקרה שהאמור לעיל אינו אפשרי, תעשה החברה כמיטב יכולתה לסייע ללקוח למצוא מוצר תוכנה חליפי לתוכנה.

5.4          האמור בפרק זה מהווה את הסעד הבלעדי של הלקוח ואת אחריותה הבלעדית של החברה בגין תביעות שעילתן הפרת זכויות קניין רוחני, על אף האמור בכל דין.

6.   סודיות

6.1          הלקוח מאשר ומסכים כי התוכנה, התיעוד שלה, מפרטים, הרעיונות שבבסיס התוכנה, מבנה התוכנה, ארגונה, הארכיטקטורה של התוכנה, תכניות המקור של התוכנה, כל החומרים הנלווים שיסופקו ללקוח, כל זכויות הקניין הרוחני בכל הנ"ל, המחירים, התמחור, תנאי ההתקשרות עם הלקוח, הצעות מחיר ותכתובות של החברה עם הלקוח, וכן וכל מידע נוסף בעלי אופי עסקי או מקצועי, השייך ו/או נוגע לחברה ולכל מי מטעמה (ביחד "מידע סודי") הינם רכושה הבלעדי של החברה והינם תוצר של השקעת החברה בידע, זמן, מאמץ, כסף וכח אדם, ולפיכך, הלקוח מצהיר, מתחייב ומסכים:

                    (1)   לשמור בסוד על המידע הסודי (לרבות כל חלק ועותק שלו);

                    (2)   לא לגלות, לחשוף, לשכפל ו/או למסור את המידע הסודי (לרבות כל חלק ועותק שלו) לצד ג' כלשהוא;

                    (3)   לעשות את כל המאמצים הסבירים על מנת למנוע פירסום או גילוי של המידע הסודי; וכן -

                    (4)   לא להשתמש במידע הסודי (או כל חלק או עותק ממנו) לכל מטרה שהיא זולת לצורך מימוש רשיון השימוש שהוענק ללקוח על פי תנאי רשיון אלה.

6.2          הלקוח ישמור בסודיות מלאה את המידע הסודי ויגרום כי כל המועסקים על-ידו ו/או מטעמו אשר יש להם נגיעה או זיקה בקשר עם התוכנה יעשו כן.

6.3          "מידע סודי" לא יכלול מידע שהלקוח יוכיח כי:-

                    (1)   היה בידיעתו וברשותו לפני מסירתו על ידי החברה או מי מטעמה;

                    (2)   הפך להיות נחלת הכלל בדרך של פרסום ו/או בדרך אחרת כלשהי, אך למעט פרסום ו/או גילוי שהם תוצאה מהפרה של התחייבות הלקוח ו/או מי מטעמו לשמירת סודיות;

                    (3)   הלקוח חייב לגלותו עפ"י דין לרשות כלשהיא או לאדם כלשהוא ותנתן לחברה הודעה בכתב על ידי הלקוח כי בכוונתו לגלות את המידע ואפשרות סבירה למנוע את הגילוי, ובכל מקרה בלבד שלא יגולה אלא המידע המינימלי המתחייב על פי דין.

6.4          סעיף ‏6 זה ימשיך לחול ולחייב את הלקוח ללא מגבלת זמן גם במקרה של סיום ו/או ביטול ההתקשרות בין הצדדים ו/או רשיון זה.

7.   אספקה והתקנה 

7.1          התוכנה תסופק באמצעות הורדה מאתר האינטרנט של החברה, לאחר ביצוע תשלום מלא של דמי הרשיון וקבלת פלג ההגנה ו/או קוד רישיון שימוש.

7.2          הלקוח מאשר כי התוכנה תחשב כנתקבלה אצלו עם אספקת פלג ההגנה ו/או קוד רישיון שימוש והוראות ההתקנה וכי קבלת התוכנה היא בלתי חוזרת.

7.3          אם הלקוח יבקש כי התוכנה תסופק לו על גבי מדיה מגנטית, תספק החברה ללקוח מדיה מגנטית כאמור ועם אספקתה תחשב התוכנה כמי שנתקבלה אצל הלקוח כאשר קבלת התוכנה היא בלתי חוזרת.

7.4          החברה מספקת גרסת התקנה סטנדרטית לתוכנה כמקובל בסביבת חלונות. הלקוח אחראי לבצע בעצמו את התקנת התוכנה על גבי מחשב/ים בהתאם לתנאי רשיון אלה.

7.5          כאשר מבוצעת רכישה על בסיס קניה הלקוח חייב לשמור את גרסת ההתקנה האחרונה שקיימת באתר החברה כל עוד הינו משלם בגין שירותי תחזוקה. החברה איננה שומרת גרסאות התקנה היסטוריות. 

8.   שירותי תחזוקה 

8.1          שירותי תחזוקה לתוכנה ניתנים על בסיס שנתי, כנגד תשלום דמי התחזוקה השנתיים מראש כאשר מבוצעת רכישה על בסיס קניה או תשלום חודשי שוטף כאשר מבוצעת רכישה על בסיס תשלום חודשי שוטף, כמפורט בהצעת המחיר באתר החברה.

8.2          שירותי התחזוקה כוללים: סיוע טלפוני בתפעול התוכנה; טיפול בתקלות תוכנה שידווחו לחברה בין אם על ידי הלקוח או לקוח אחר או שאותרו על ידי החברה, כאשר תיקון יהיה באמצעות אספקת עדכון / גרסה לתוכנה, במועד שיקבע על ידי החברה; אספקת עדכונים / מהדורות עדכניות של התוכנה הכוללות שיפורים ותוספות, מעת לעת לפי שיקול דעת החברה. "תקלה" לצורך האמור משמע אי התאמה מהותית של התוכנה לתיאור התוכנה בתיעוד הנלווה לה. מובהר למען הסר ספק, כי הכללת עדכון או תוספת כחלק מהמהדורות המסופקות במסגרת שירותי התחזוקה או כמוצר המסופק בתשלום נוסף, הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8.3          השירות יינתן בשעות העבודה הרגילות של החברה להוציא חגים ומועדים, חופשות וכיוצא בזה.

8.4          עדכוני תוכנה עשויים להכיל שיפורים לתוכנה אשר לא היו כלולים בגרסת התוכנה הקודמת. לקוח אשר שילם דמי תחזוקה שנתיים זכאי לקבל את העדכונים אשר החברה תחליט, לפי שיקול דעתה להפיץ ללקוחותיה מעת לעת.  שירותי תחזוקה ניתנים רק ביחס לגרסת התוכנה האחרונה שהופצה, לקוח שלא יתקין את גרסת התוכנה העדכנית לא יהיה זכאי לקבל שירותי תחזוקה אף אם שילם בגין תחזוקה שנתית.

8.5          לקוח שרכש את התוכנה על בסיס קניה שיבחר שלא לשלם את דמי התחזוקה השנתיים ו/או שלא לחדש את שירותי התחזוקה ו/או אשר אינו עומד בתנאי רשיון אלה, איננו זכאי לקבלת שירותי התחזוקה ואינו רשאי להוריד עדכוני תוכנה / מהדורות תוכנה ו/או להשתמש בקבצי התוכנה הנוצרים ממועד אי החידוש או פקיעת שירותי התחזוקה. לקוח שרכש את התוכנה על בסיס תשלום חודשי שוטף יוכל להפעיל את התוכנה, לקבל שירותי תחזוקה ויהיה רשאי להוריד עדכוני תוכנה  / מהדורות תוכנה ו/או להשתמש בקבצי התוכנה אך ורק בחודשים עבורם שילם את התשלום החודשי השוטף. במקרה של אי תשלום, החברה רשאית לחסום באופן אוטומטי את יכולת השימוש בתוכנה ללא כל הודעה מראש.

8.6          החברה איננה אחראית לפעולת התוכנה אצל לקוח אשר הוריד עדכון תוכנה שלא היה רשאי להורידו ולהתקינו לפי תנאי הסכם זה. היה והלקוח הוריד עדכון תוכנה שלא היה זכאי לעשות בו שימוש, ייחסם עבורו השימוש בתוכנה. במקרה זה, יסיר הלקוח את התוכנה ויתקין מחדש את הגרסה האחרונה בה היה רשאי להשתמש כאמור בסעיף 7.5 לעיל.

8.7          כאשר מבוצעת רכישה על בסיס קניה לקוח אשר הפסיק את שירותי התחזוקה ומבקש לחזור ולרכוש שירותי תחזוקה, ידרש לשלם תשלום חד פעמי בגין החזרה לשירות, אשר יחושבו לפי סך דמי התחזוקה רטרואקטיבית החל ממועד הפסקתם ועד למועד הבקשה לחדש את שירותי התחזוקה וכן מחירם של השיפורים והתיקונים אשר נעשו על ידי החברה בתוכנה ממועד הפסקת שירותי התחזוקה ועד למועד חידושם.

9.   התוכנה והשימוש בה 

9.1          השימוש בתוכנה ותוצאותיו. השימוש העיקרי בתוכנה הוא למטרת ייעוץ באמצעות סיוע בביצוע חישובים. החברה איננה מתחייבת כי התוכנה תהיה ללא תקלות (באגים) ואינה מתחייבת לנכונות התוצאות של חישובי התוכנה.

9.2          פלג הגנה וקוד רישיון שימוש. אין להפעיל תוכנה המוגנת על ידי פלג הגנה ללא פלג הגנה. אין להפעיל תוכנה המוגנת על קוד רישיון שימוש ללא קוד רישיון שימוש. אין החברה אחראית לתוצאות במקרים בהן יהיה ניסיון שימוש בתוכנה ללא פלג ההגנה או קוד רישיון שימוש לפי העניין.

9.3          נתונים. השימוש בתוכנה מבוסס על נתונים שבאחריות הלקוח להזין. נתונים אלה הינם של הלקוח, ולחברה אין כל אחריות ביחס לנתונים ו/או אופן הזנתם לתוכנה ו/או נכונותם ו/או עדכניותם.

9.4          עדכניות החישובים. מאגר הנתונים של התוכנה מתעדכן מעת לעת. על הלקוח להקפיד על עדכון נתונים אלה. חישובים המתבססים על נתונים שאינם מעודכנים יביאו בהכרח לתוצאות שגויות.

9.5          עדכניות גרסאות התוכנה. גרסאות עדכניות של התוכנה כוללות שיפורים לרבות תיקון באגים שאותרו. על הלקוח להקפיד על עדכון גרסת התוכנה שברשותו. החברה לא תשא באחריות עקב שימוש בגרסה לא עדכנית.

9.6          תוצאות החישוב. המערכת מבצעת חישובים לפי מיטב הבנת החברה את פקודת מס הכנסה, נספחי פוליסות, תקנוני קרנות פנסיה, קופות גמל וכדומה. אין החברה מתחייבת לתאימות מלאה עם עמדת מס הכנסה, אגף שוק ההון, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וכיוצא בזה גופים במועד החישוב או בכלל.

9.7          הבנת ופרשנות התוצאות. לפני ההפעלה הראשונית של התוכנה או לפני הפעלתה לאחר קבלת גרסאות עדכניות, חובה על המשתמש לקרוא את חוברת ההפעלה והמסמכים הנלווים לתוכנה או לגרסה, לפי המקרה.

9.8          מחשב ומערכת הפעלה.

9.8.1       התקנת התוכנה תבוצע על ידי הלקוח, בעצמו ועל חשבונו. שירותי התקנה אינכם כלולים.

9.8.2       עבודה תקינה תתאפשר במחשב תקין בו הותקנו תוכנת חלונות מגרסת XP ומעלה ו/או תוכנות נלוות באופן תקין. יתכן ולצורך הפעלת התוכנה יהיה על הלקוח להתאים את תצורת המחשב / מערכת ההפעלה שלו, וזאת על אחריותו על חשבונו.

9.8.3       גרסאות חדשות של התוכנה עשויות לצורך משאבי מחשב גדולים יותר. לפיכך, יתכן ובמקרה של עדכון יידרש הלקוח לבצע התאמות במחשב/מערכת ההפעלה שלו. התאמות אלו תיעשנה על חשבונו ואחריותו של הלקוח.

9.8.4       החברה שומרת לעצמה את הזכות להתאים את השימוש בתוכנה למערכות הפעלה חדישות כמקובל בשוק מעת לעת. אין היא מחויבת לשמור על תאימות למערכות הפעלה ישנות. במידה ותתעורר בעיה ללקוח העושה שימוש במערכת הפעלה ישנה, שמקורה בהתאמה זו, יידרש הלקוח לשדרג את מערכת ההפעלה במחשבו ועל חשבונו. למען הסר ספק, החברה איננה מתחייבת להתאים את התוכנה למערכות הפעלה חדשות ולמערכות חומרה חדשות.

9.9          תוכניות ביטוח, גמל ופנסיה חדשות. התוכנה מיועדת לביצוע חישובים הקשורים לתוכניות ביטוח, גמל ופנסיה אשר היו קיימות במועד רכישת רשיון השימוש על פי מפרט התוכנה במועד הרכישה. החברה אינה מתחייבת להתאים את התוכנה לתוכניות חדשות, וככל שתבחר לעשות כן על פי שיקול דעתה הבלעדי, יסופק שדרוג התוכנה ללקוחות שיבחרו לרכשו בתשלום נוסף ושלא במסגרת דמי התחזוקה השנתיים.

9.10       שינויי חקיקה. התוכנה מיועדת לביצוע חישובים לפי המצב החוקי הידוע לחברה לפי מיטב ידיעתה במועד רכישת רשיון השימוש בתוכנה. אין החברה אחראית להתאמת התוכנה לחקיקה ולדין החל, ואין היא מחוייבת להתאים את התוכנה לשינויי חקיקה אם וכאשר יהיו. היה ותחליט החברה להתאים את התוכנה לשינויי החקיקה, יהיה הדבר כרוך ברכישת גרסה בתשלום נוסף ושלא במסגרת דמי התחזוקה השנתיים.

9.11       דינמיות התוכנה. התוכנה איננה תוכנה סטטית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנה, במבנה הנתונים שלה, במראה, בביצועים ובכל תכונה ו/או מאפיין של התוכנה וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. מקור השנויים הצפויים הוא הרצון לשפר את ביצועי התוכנה, לשפר את נוחות השימוש בה, לשפר את יכולות החישוב ויעילותם.  כתוצאה מכך, תיתכנה שגיאות וטעויות שמקורן בתוספות החדשות והלקוח מודע לכך ומוותר על כל טענה בגין כך.

9.12       איסור שינויים על ידי הלקוח. הלקוח מתחייב לא לבצע בתוכנה שינויים, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב. למען הסר ספק מובהר כי, בכל מקרה לא תישא החברה בכל אחריות לגבי השינויים שבוצעו ללא הסכמתה מראש ובכתב.

10.  התמורה ותנאי התשלום

10.1       תמורת רשיון השימוש בתוכנה ישלם הלקוח לחברה את דמי הרשיון המפורטים בהצעת המחיר. חשבונית תוצא במועד אספקת התוכנה.

10.2       רשיון שימוש יסופק עם תקופת תחזוקה הכלולה במחיר הרישיון כמפורט בהצעת המחיר ללא תמורה נוספת. החל מסיום תקופת זו, ישלם הלקוח דמי תחזוקה, על פי השיעורים הנקובים בהצעת המחיר. בשנת התחזוקה הראשונה ישולם סכום יחסי בגין יתרת התקופה מתחילת ועד לתום השנה הקלנדארית. החל מהשנה השנייה, ישולמו דמי תחזוקה שנתיים, בשיעור המפורט בהצעת המחיר, בחודש ינואר של כל שנה קלנדארית.

10.3       התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין וכל מס או היטל שיחולו על האספקות והשירותים.

10.4       כל המחירים צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן (המדד הכללי), בין המדד הידוע במועד הפקת חשבונית הרכישה הראשונית לבין המדד הידוע בעת התשלום בפועל.

10.5       תשלום שלא ישולם במועדו ישא ריבית בשיעור ליבור + 6% בגין כל תקופת הפיגור, מבלי לגרוע משאר זכויות החברה לפי כל דין והסכם. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פיגור בתשלום דמי תחזוקה יאפשר לחברה שלא לספק שירותי תחזוקה עד להסדרת התשלום המלא.

10.6       ההסכם אינו כולל שירותים כלשהם של החברה מעבר לשירותי התחזוקה המפורטים בתנאי רשיון אלה. כל שירות נוסף לרבות ייעוץ הינו בשיקול דעת החברה וכפוף לתשלום לפי מחירוני החברה התקפים באותה עת.

11.           הגבלת אחריות 

11.1       החברה אינה אחראית לטיב התוכנה, התאמתה, איכותה או כל תכונה אחרת שבה. רשיון השימוש בתוכנה נרכש על בסיס "כמות שהוא" ("AS IS"). החברה אינה מתחייבת על נכונות תוצאות השימוש בתוכנה ומודיעה בזאת כי לא מן הנמנע כי יהיו בתוכנה תקלות (באגים) אשר עלולים להביא לתוצאות שגויות.

11.2       מוסכם כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים כלשהם העלולים להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהוא בקשר עם התוכנה ו/או תחזוקתה ו/או תנאי רשיון אלה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור – לנזקים הנובעים מאובדן נתונים ו/או נזק עקיף, נזק נלווה או תוצאתי אשר נגרמו כתוצאה משימוש בתוכנה ו/או מאי-היכולת להשתמש בתוכנה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אובדן רווחים, רווח מנוע ואובדן זמן מחשב.

11.3       אם מכל סיבה שהיא תחויב החברה לשאת באחריות או חבות כלשהי, תהיה אחריותה מוגבלת כך שסך כל הפיצויים שתאלץ לשאת בהם בזיקה לתוכנה, תחזוקתה ותנאי רשיון אלה, לא יעלה על התמורה ששולמה לחברה ב-12 החודשים שקדמו למועד היווצרות עילה התביעה.

11.4       הגבלות האחריות דלעיל תחולנה תהא אשר תהא עילת התביעה או הסיבה לנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.

11.5       למעט באשר להתחייבויות לבצע תשלומים, אף צד לא ישא באחריות בגין עיכוב או איחור בביצוע של התחייבות מהתחייבויותיו בשל סיבות שמעבר לשליטתו הסבירה.

11.6       אחריותה המוגבלת של החברה הנזכרת לעיל תהווה את הסעד היחיד והבלעדי שיעמוד לרשות הלקוח, וזאת במקום כל תרופה ו/או סעד שהלקוח זכאי להם לפי כל דין.

12.           הפרה על-ידי הלקוח

12.1       (א) הפר הלקוח הוראה מהוראות תנאי רשיון אלה הנוגעת לתנאי הרישוי של התוכנה ו/או (ב) הפר הלקוח חובת הסודיות ו/או (ג) פיגר הלקוח בתשלום כלשהו במשך למעלה מ-14 יום ו/או (ד) הפר הלקוח הוראה אחרת כלשהי של תנאי רשיון אלה ולא תיקן את ההפרה בתוך 30 יום מההתראה בכתב ו/או (ה) הוצא כנגד הלקוח צו פירוק, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, מינוי מנהל מיוחד וכיוצ"ב אשר לא בוטלו בתוך 30 יום ו/או (ו) הוטל עיקול על מרבית או על כל נכסי הלקוח, תהיה החברה זכאית, מבלי לגרוע משאר הזכויות והסעדים המוקנים לחברה על-פי תנאי רשיון אלה ועל-פי כל דין, לבטל את ההתקשרות ובכלל זה את רשיונות השימוש שהוענקו ללקוח. במקרה כזה, כל תשלום המגיע לחברה בטרם ביטול ההתקשרות ישולם לאלתר במועד הודעת הביטול, רשיונות השימוש בתוכנה שהוענקו ללקוח יסתיימו לאלתר, הלקוח יחדל לאלתר מכל שימוש בתוכנה ובתוך 7 ימים ממועד הודעת הביטול יאשר לחברה בכתב כי השמיד והסיר ממחשביו כל עותק של התוכנה, התיעוד וכל חלק מהם.

12.2       הפר הלקוח הוראה מהוראות תנאי רשיון אלה הנוגעת לתנאי הרישוי של התוכנה ו/או לחובת הסודיות, ולא תיקן את ההפרה תוך 14 יום מיום שנדרש לכך על-ידי החברה ו/או לא שילם הלקוח את התמורה עבור רשיון השימוש בתוכנה או חלקה במועד, תהיה החברה זכאית, מבלי לגרוע משאר הזכויות והסעדים המוקנים לחברה על-פי תנאי רשיון אלה ועל-פי כל דין, לפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בגין ההפרה בשיעור של חמש (5) פעמים דמי הרשיון/רשיונות ששולמו לחברה כאשר מבוצעת רכישה על בסיס קניה ובשיעור של מאה (100) פעמים דמי הרשיון/רשיונות ששולמו לחברה כאשר מבוצעת רכישה על בסיס תשלום חודשי שוטף.

13.           כללי 

13.1       הלקוח לא יסב את זכויותיו וחובותיו שלפי תנאי רשיון אלה, כולן או חלקן, לאחר כלשהו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

13.2       במקרה שיקבע כי הוראה מהוראות תנאי רשיון אלה הינה מחוסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, לא תשפיע קביעה כזו על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראות תנאי רשיון אלה.

13.3       תנאי רישיון אלה על המסמכים הנזכרים בהם או המצורפים אליהם מהווים את מלוא המוסכם בין החברה והלקוח ביחס לרשיון השימוש בתוכנה ושירותי תחזוקה והוא מחליף כל הצעה, מסמך, הסכם וחילופי דברים אחרים בין הצדדים בכל הנוגע לעניינים המוסדרים בתנאי הרשיון.

13.4       כל כותרות הסעיפים בתנאי רשיון אלה צויינו לנוחיות בלבד, אינן חלק מההסכם ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

13.5       כל הרשום בלשון זכר יראו אותו כאילו נכתב בלשון נקבה ולהיפך.

13.6       כל הודעה של צד למשנהו תהיה בכתב ותימסר לכתובת החברה המפורטת באתר האינטרנט של החברה ולכתובת הלקוח כמופיע בחשבונית שהונפקה על ידי החברה.

                    הודעה תחשב כנמסרת לכתובות שלעיל כעבור 72 שעות מעת המשלוח בדואר רשום או כעבור 4 שעות מהמסירה ביד או באמצעות פקסימיליה (ובלבד שלמסירה בפקסימיליה יהיה אישור מסירה של מכשיר הפקס השוגר).

* * *